Delo s prilogami

Delo s prilogami2021-08-30T09:54:56+00:00
Delo 16.10.2017

Brezplačne priloge

Ona

Deloindom

Polet

Vikend

Sobotna priloga

Super 50

Super 50

Delo je osrednji, najbolj vpliven in kredibilen časnik v Sloveniji. Že 60 let družbeno angažirano soustvarja slovenski javni prostor. S številnimi vsebinskimi sklopi spremlja, osvetljuje, pojasnjuje in komentira najširše družbeno in politično-gospodarsko dogajanje. Je prva izbira mnenjskih voditeljev.

Spletni naslov: www.delo.si

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ >>

Pogoji za naročanje

Časopis Delo izhaja od ponedeljka do sobote. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 3-odstotni popust pri mesečnem plačevanju naročnine in 20-odstotni popust pri letnem plačilu  naročnine v enkratnem znesku,
  • dodatni 10-odstotni popust pri mesečnem plačevanju naročnine za upokojence in študente*,
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji.

* Popust za študente in upokojence je možno uveljaviti le ob naročilu časopisa Delo v paketu ponedeljek – petek ali ponedeljek – sobota. Ob naročilu časopisa Delo samo na posamezen dan v tednu tega popusta ne priznavamo. Popust se prizna študentom ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju (ob pričetku vsakega novega šolskega leta) in upokojencem ob predložitvi kopije pokojninskega odrezka ali upokojenske kartice.

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • 25-odstotni popust pri naročilu malih oglasov
  • 10-odstotni popust na naročilo osmrtnice
  • ob naročilu osmrtnice še 60-odstotni popust na naročilo zahvale

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinjastih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. odstopi od te pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas in velja do pisnega preklica naročila.